هیئت یالثارات الحسین علیه السلام دهه دوم محرم الحرام مداح:محمدآزادمرد زمان:از سه شنبه 15 محرم به مدت ده شب ساعت 21 مکان:جنوب غرب استان تهران-روبه روی سبزدشت شهرک گلدشت-خیابان ولیعصر-حسینیه قمربنی هاشم-نبش صدف5 http://yalasaraat.mihanblog.com 2020-09-22T22:00:43+01:00 text/html 2018-09-22T08:53:41+01:00 yalasaraat.mihanblog.com سیدعلی حیدری برنامه دهه دوم محرم الحرام http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7122 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">از سه شنبه 15 محرم به مدت 10 شب</b><br><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">"دهه دوم محرم"</b><br><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">ساعت21</b><br><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">شهرک گلدشت ،خ ولیعصر ،حسینه قمربنی هاشم</b><br><b style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">بانوای محمد آزادمرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m7lr_new.jpg" alt=""></div></blockquote><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ffffff"><b style="">هیت یالثارات الحسین علیه السلام</b></font></div> text/html 2018-06-12T11:59:53+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش ویدیو کیفیت بالا مراسم شب سوم قدر 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7118 <div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ترکی فارسی زیبا</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15288050082590449"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/SGEL4?data[rnddiv]=15288050082590449&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; امپراطور یا علی مولا</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15288050619133364"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/WmSBv?data[rnddiv]=15288050619133364&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div></div> text/html 2018-06-10T13:00:59+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((پایان گزارش ویدیو کیفیت معمولی مراسم شب اول قدر 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7117 <h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بدون حکم زیارت- محمد آزادمرد-زیبا و حرفه ای</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15286357292469891"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/HpKOb?data[rnddiv]=15286357292469891&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; من مسته حرمه خدای عشقم- محمد آزادمرد</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15286357965441535"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/lyiXx?data[rnddiv]=15286357965441535&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div></div> text/html 2018-06-10T06:27:47+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری مراسمات هفتگی http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7116 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jlkn_photo_2018-06-10_10-33-31.jpg" alt=""></div> text/html 2018-06-10T06:16:55+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم شب سوم قدر 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7115 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم شب سوم قدر 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328805142/1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول روضه| (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328805426/2.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم سینه زنی سه ضرب| دم نبود و عالم نبود و عالم نبود علی بود (محمد آزادمرد)_به همراه صدای غزل آزادمرد</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328805600/3.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی شور| راهی تا حرمت نمونده آقا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328805818/4.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی واحد| دلم شده به شور و شین- ترکی(محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328806018/5.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش پنجم سینه زنی شور| ذکر دلها یا علی مولا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8328806042/6.mp3.html" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش ششم شعر | شبه قدره اومدم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></a></div></div> text/html 2018-06-10T06:02:42+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم شب دوم قدر 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7114 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم شب دوم قدر 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328803618/1_1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول قرائت قرآن| محمدرضا شریفی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328803818/1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم روضه| احساسی و زیبا (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328803900/2.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی شور| ما همه نسل میثم تماریم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328804026/3.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی شور| ترنم صدامی خواب خوبه شبامی (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328804126/4.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش پنجم سینه زنی نوحه| میگم با همین دله زارم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328804176/5.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش ششم سینه زنی واحد| عمر ما به عشق ناب مرتضی سر شد(محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328804284/6.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش هفتم سینه زنی شور| بسم رب العظیم وصل الله علی رسول (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8328804400/7.mp3.html" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش هشتم سینه زنی شور| مولانا علی (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></a></div></div> text/html 2018-06-10T05:48:08+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم شب اول قدر 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7113 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم شب اول قدر 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328802342/1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول قرائت قرآن| محمدرضا شریفی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328802584/2.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم روضه| احساسی و زیبا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328802692/3.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی شور| بدونه حکمه زیارت محاله آروم بگیرم(محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328802800/4.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی واحد| دارم برای رنگ تنت گریه می کنم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328802918/5.mp3.html" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">بخش پنجم سینه زنی شور| راهی تا حرمت نمونده آقا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</font></b></a></div></div> text/html 2018-06-03T05:39:42+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری مراسم شب های قدر http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7112 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/zg5_photo_2018-06-03_10-04-14.jpg" alt=""></div> text/html 2018-06-02T09:54:59+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم هفتگی 9 خرداد ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7111 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم هفتگی 9 خرداد ماه 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328160968/1_2_.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول روضه| محمد آزادمرد</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328161200/2_2_.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم سینه زنی شور| بدونه حکمه زیارت محاله آروم بگیرم(محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328162318/3_2_.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی واحد| وقتی کربلای تو دنیای عاشق باشه (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8328162434/4.mp3.html" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی شور| راهی تا حرمت نمونده آقا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی_ویژه</b></font></a></div></div> text/html 2018-06-02T09:34:11+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش ویدیو کیفیت بالا مراسم هفتگی 2 خرداد ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7110 <div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بازم شور و حالی پیدا شده</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15279322282346200"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Ctprk?data[rnddiv]=15279322282346200&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;بیقراری میکنه لبای نوکر تو</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15279323197528020"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/6Vzpw?data[rnddiv]=15279323197528020&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;من تا ابد عاشق یارم- مستانگی</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15279324107771062"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/lviV3?data[rnddiv]=15279324107771062&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;میزنم صدا چه لذتی داره- محمد آزادمرد</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15279324886651861"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/kF8is?data[rnddiv]=15279324886651861&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div></div> text/html 2018-06-02T09:26:44+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم هفتگی 2 خرداد ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7109 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم هفتگی 2 خرداد ماه 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s9.picofile.com/file/8328156800/1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول قرائت قرآن| محمدرضا شریفی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328156976/2.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم سینه زنی شعر مناجات| باز زدم آقا به تو رو(محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328157142/3.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی سه ضرب| بازم شور و حالی پیدا شده (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8328157250/4.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی شور| یا علی عالیه اعلا (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328157284/5.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش پنجم سینه زنی شور| خاطرات حرمو میگیرم تو بغلم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8328157392/6.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش ششم سینه زنی واحد| آقامون دلبره ماهارو میخره(محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8328157476/7.mp3.html" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش هفتم سینه زنی شور| بانوی آئینه و بانوی آب- هک کردم روی این سینه- میزنم صدا چه لذتی داره(محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></a></div></div> text/html 2018-05-22T12:19:59+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش ویدیو کیفیت بالا مراسم هفتگی 26 اردیبهشت ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7108 <h1 class="vone__title" style="text-align: center; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وقتی دلتنگم نمیشه برم- شور زیبا از محمد آزادمرد</font></h1><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15269917513598739"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eoI7h/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نفس راحت منه- محمد آزادمرد</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15269918492580467"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TR3Vx/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به پرچم تو سوگند به آیه های قرآن- محمد آزادمرد</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15269919135646242"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Y8r9L/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اسمتو رو دلم هک میکنم</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="1526992015434972"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/IeShc/vt/frame"></iframe></div></div>]</div></div> text/html 2018-05-22T12:07:14+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم هفتگی 26 اردیبهشت ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7107 <div style="text-align: center;"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>((گزارش صوتی مراسم هفتگی 26 اردیبهشت ماه 1397))</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>—----------------------------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8327142034/1.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش اول روضه| مجتبی برزگر</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142242/2.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش دوم سینه زنی شور| وقتی دلتنگم نمیشه برم (محمد آزادمرد)#پیشنهادی&nbsp;</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8327142384/3.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش سوم سینه زنی شور| نفسه راحته منه (محمد آزادمرد)#پیشنهادی</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142484/4.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش چهارم سینه زنی نوحه| در هوای زلف یار (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142568/5.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش پنجم سینه زنی واحد| به پرچمه تو سوگند به آیه های قرآن (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142650/6.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش ششم سینه زنی شور| اسمتو رو دلم هک میکنم (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142734/7.mp3.html" target="" title=""><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش هفتم سینه زنی شور| روحه کلام حیدره (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8327142876/8.mp3.html" target="" title=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بخش هشتم سینه زنی سه ضرب| در دله من شعله غم میکشی- یا علی عالیه اعلا (محمد آزادمرد)</b></font></a></div></div> text/html 2018-05-15T10:00:46+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش ویدیو کیفیت بالا مراسم هفتگی 19 اردیبهشت ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7106 <div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سینه زنی هر کسی که برا تو گریون شد- حسن نوری زاد</font></h1><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15263786367604882"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eBnuD?data[rnddiv]=15263786367604882&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آقلارام ای جان رقیه- مداح: سید جواد میر حسینی</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15263787161526343"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/KOVb5?data[rnddiv]=15263787161526343&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; چقدر نامه تو زیباست اباعبدالله- مداح: حمید رستمی</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15263787708268868"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/EQIKk?data[rnddiv]=15263787708268868&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><br></div><div><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; float: right; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;نفس راحت منه- شور زیبا از محمد آزادمرد</font></h1></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>[<div id="15263788399365921"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/rldEn?data[rnddiv]=15263788399365921&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div></div> text/html 2018-05-15T09:47:49+01:00 yalasaraat.mihanblog.com امیر مظفری ((گزارش صوتی مراسم هفتگی 19 اردیبهشت ماه 1397)) http://yalasaraat.mihanblog.com/post/7105 <div style="text-align: center;"><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>((گزارش صوتی مراسم هفتگی 19 اردیبهشت ماه 1397))</b></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>—---------------------------------------</b></font></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8326423476/1.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش اول روضه| حسن نوری زاده</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8326423626/2.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش دوم سینه زنی شور| بگذار آدمیان طعنه زنندم گویند (حسن نوری زاده)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8326423684/3.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش سوم سینه زنی شور| بسته به موی رقیه ام (سید جواد میرحسینی)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8326423800/4.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش چهارم سینه زنی شور| روی لبم واویلا (حمید رستمی)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8326423984/5.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش پنجم سینه زنی واحد| سر به رشیدم افتاده زپا (سید جواد میرحسینی)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8326424218/6.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش ششم سینه زنی شور| دستام به روی سینم- حرف حرم که پیش میاد (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8326424376/7.mp3.html" target="" title=""><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>بخش هفتم سینه زنی شور| نفسه راحته منه (محمد آزادمرد)</b></font></div><div></div></a><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><a href="http://s9.picofile.com/file/8326424492/8.mp3.html" target="" title="">بخش هشتم سینه زنی سه ضرب| وقتی دل تنگم نمیشه&nbsp;</a></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div>